Algemene Leveringsvoorwaarden


OUTER LIMITS BV


Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OUTER LIMITS BV, op alle overeenkomsten die OUTER LIMITS BV sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door OUTER LIMITS BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor OUTER LIMITS BV eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van OUTER LIMITS BV.
2.2 De verplichtingen van OUTER LIMITS BV gaan nooit verder dan door OUTER LIMITS BV schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van OUTER LIMITS BV zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is OUTER LIMITS BV gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij OUTER LIMITS BV mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en OUTER LIMITS BV de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging”.

Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1 Cliënt zal OUTER LIMITS BV steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan OUTER LIMITS BV verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is OUTER LIMITS BV bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 OUTER LIMITS BV neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 OUTER LIMITS BV zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van OUTER LIMITS BV bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OUTER LIMITS BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit echter pas nadat cliënt hiermee schriftelijk heeft ingestemd en dus behoudt cliënt zich het recht voor om een eventueel aangeboden derde partij te weigeren als meewerkende partij. De door derde partij uitgevoerde werkzaamheden vallen volledig onder verantwoording en leiding van OUTER LIMITS BV.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door OUTER LIMITS BV in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van OUTER LIMITS BV. Indien OUTER LIMITS BV vindt dat deze extra werkzaamheden een ingrijpende wijziging van de overeenkomst inhouden dan zal een vernieuwde overeenkomst tot stand moeten komen en schriftelijk worden bevestigd door cliënt vooraleerst deze werkzaamheden worden uitgevoerd.
6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van OUTER LIMITS BV een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is OUTER LIMITS BV bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen en zal cliënt daarvan per ommegaande schriftelijk dan wel via elektronische weg (SMS of e-mail) op de hoogte brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief (per uur, per dag of project) overeenkomen, reiskosten en andere vergoedingen worden apart berekent.
7.2 Als aanvulling op een project tarief wordt een tarief afgesproken (per uur of per dag) welke in zal gaan vanaf de eerste dag na overschrijding van de overeengekomen project (op)levertermijn (zie artikel 9).

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door OUTER LIMITS BV aan te wijzen bankrekening.
8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. OUTER LIMITS BV is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van OUTER LIMITS BV dan geeft cliënt dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 10 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij OUTER LIMITS BV schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en OUTER LIMITS BV ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.
9.2 Indien er een overschrijding van een overeengekomen (op)levertermijn plaatsvindt en onder artikel 7.1 een project tarief is overeengekomen, dan zal het tarief gesteld onder artikel 7.2 als vergoeding voor het honorarium gaan gelden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de levering en andere verplichtingen van OUTER LIMITS BV opgeschort. In dat geval is OUTER LIMITS BV verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan OUTER LIMITS BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van OUTER LIMITS BV kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijf , verkeer en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien OUTER LIMITS BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is OUTER LIMITS BV gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
OUTER LIMITS BV dient cliënt per eerstvolgende mogelijkheid op de hoogte te brengen van de ervaren overmacht door deze te omschrijven en aan te geven welke overmacht volgens OUTER LIMITS BV hieraan ten grondslag lag. Deze melding zal schriftelijk dan wel via elektronische weg (SMS, e-mail) gebeuren zodat deze voor beide partijen is vastgelegd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijk van OUTER LIMITS BV wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
11.2 De aansprakelijkheid van OUTER LIMITS BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt OUTER LIMITS BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en OUTER LIMITS BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.3 OUTER LIMITS BV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt te kort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk OUTER LIMITS BV, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.4 Opdrachtgever zal OUTER LIMITS BV en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
11.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op OUTER LIMITS BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering
12.1 OUTER LIMITS BV behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi ) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van OUTER LIMITS BV kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient OUTER LIMITS BV de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Alle geschillen welk tussen OUTER LIMITS BV en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door een bevoegde rechter in een door OUTER LIMITS BV gekozen gemeente.
15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling
16.1 OUTER LIMITS BV is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
16.2 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OUTER LIMITS BV.